Программы
страхования
Наши
партнеры
Страховые
события
Контакты

Словарь страховых терминов

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

Абандон.
У морському страхуванні — відмова страхувальника від своїх прав на застраховане майно на користь страховика з метою отримання від нього повної страхової суми.

Аварыйний бонд.
В іноземній страховій практиці — аварійна підписка.

Авіаційне страхування
пеціалізована галузь страхування ризиків, пов'язаних з використанням засобів авіаційної і космічної техніки. Охоплює страхування літаків, гелікоптерів та інших повітряних суден від пошкодження і загибелі, страхування відповідальності власників аеропортів тощо.

Автотранспортне страхування
пеціалізована галузь страхування ризиків, пов'язаних з експлуатацією засобів автотранспорту. А. с. передбачає як самостійні види страхування механізованих засобів транспорту (авто-каско), так і страхування засобів транспорту разом з багажем (майном), що знаходиться в ньому, а також водієм і пасажиром (авто-комбі); страхування цивільної відповідальності власників механізованих засобів транспорту за збитки (шкоду), завдані третім особам, тобто пішоходам, власникам інших засобів транспорту тощо. Види відрізняються один від одного об'єктами страхування, обсягом страхової відповідальності, формою проведення, порядком визначення страхової суми чи розміром страхового відшкодування та деякими іншими ознаками.

Агентська діяльність
діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, уповноважених діяти від імені та на підставі доручення одного або більше страховиків у справах рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов'язаної з укладанням та виконанням договорів страхування (підготовка й укладення договорів страхування, виконання робіт з обслуговування договорів), у тому числі оформлення всіх потрібних документів для своєчасної виплати страхових сум або страхового відшкодування, а також проведення цих виплат. 4 АДЕНДУМ. Доповнення до договорів страхування або перестраховування, в якому містяться узгоджені між сторонами зміни до раніше прийнятих умов таких договорів.

Аквізація
робота, пов'язана із залученням нових для страхового товариства страхувань.

Актуарій
офіційно уповноважена особа, фахівець, який за допомогою методів математичної статистики розраховує страхові тарифи.

Актуарні розрахунки
система математичних і статистичних закономірностей, яка регламентує взаємовідносини між страховиком та страхувальником.

Актуарний ризик
ризик, що покривається страховою компанією в обмін на сплату премії.

Алімент
переданий перестрахувальний інтерес.

Андеррайтер
соба, відповідальна за укладання страхових (перестрахувальних) контрактів і формування портфеля страхових зобов'язань.

Асистанс
Перелік послуг, які надають у потрібний момент через медичне, технічне та фінансове сприяння.

Біндер
форма попередньої угоди між страховиком і страхувальником з приводу наступного укладання страхового договору.

Бонус
знижка (виражена у відсотках або проміле), що її надає страховик із суми страхової премії за оформлення договору страхування на особливо вигідних умовах.

Бордеро
перелік ризиків, прийнятих на страхування, у частині, що передається цедентом на перестрахування.

Брокерська діяльність
професійна діяльність суб'єктів підприємницької діяльності на користь страхувальника або перестрахо-вувальника (цедента), спрямована на визначення його потреби в одержанні страхових послуг, консультацій; наданні допомоги у розробці умов договору страхування; пошуку страховиків, які відповідають вимогам страхувальника, веденні переговорів та укладенні договорів страхування за дорученням страхувальника, здійсненні розрахунків за договорами страхування; підготовці документів для врегулювання питання про збитки у разі настання страхового випадку.

Валюта страхования
Валюта, в которой выплачиваются страховые премии и будут осуществляться страховые выплаты.

Взаємне страхування
форма страхового захисту, за якої страхувальники, які мають споріднені майнові інтереси та ризики, одночасно є членами страхового товариства. В. — довготермінова домовленість між групою осіб (юридичних, фізичних) про відшкодування в певних частках збитків один одному в разі настання страхових випадків.

Взаємовідносини страховика і держави
страховик не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава — за зобов'язаннями страховика, за винятком обов'язкового державного страхування, згідно з яким держава гарантує виконання зобов'язань перед страхувальниками в разі неплатоспроможності страховика з цього виду страхування.
Не допускається, за винятком обов'язкового страхування, а також страхування життя, майна громадян, перестраховування та діяльності страхових посередників, будь-яке централізоване регулювання (уніфікація, обмеження, обов'язковість тощо) розмірів страхових платежів (тарифів) і страхових сум (страхового відшкодування), умов укладання страхових договорів, взаємовідносин страховика і страхувальника, якщо вони не суперечать законодавству України.

Генеральный полис (general policy)
Письменное соглашение с фиксированной страховой суммой, размер которой дает возможность покрыть страхованием несколько отправок грузов при условии, что они будет своевременно декларирован страхователю. Генеральный полис действует до тех пор, пока не будет использован (задекларирован) весь лимит установленной страховой суммы;
Договор, на основании которого на протяжении обусловленного времени страхователь передает, а страхователь принимает на страхование все объекты, указанные в соглашении.

Гарантії прав та законних інтересів страховиків
держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів страховиків, умов вільної конкуренції у провадженні страхової діяльності. Втручання в діяльність страховиків з боку державних та інших органів забороняється, якщо воно не пов'язане з повноваженнями органів, які проводять державний нагляд і контроль за діяльністю страховиків.

Двойное страхование (double insurance)
Одновременное полное страхование одного и одного и того же объекта от одних и одних и тех же рисков у нескольких страховщиков, из-за чего страховая сумма значительно превышает страховую стоимость. В случае выявления двойного страхования каждый страховщик покрывает страхователю убыток в рамках страховой стоимости объекта пропорционально своей доле в общей страховой сумме.

Диверсифікація
розширення активності великих страхових товариств за рамки основного бізнесу.

Дисклоуз
норма страхового права, згідно з якою страхувальник зобов'язаний негайно сповістити страховика про будь-які чинники, які можуть мати суттєве значення стосовно ризику, прийнятого на страхування.

Диспаша
розрахунок витрат, пов'язаних із загальною аварією, який складає диспашер. Диспаша містить детальний виклад причин загальної аварії.

Диспашер
фахівець у галузі морського права, який виконує розрахунки з розподілу витрат за загальною аварією між зацікавленими особами.

Договір перестрахування
юридичний документ, який визначає взаємовідносини сторін (перестраховувальник та перестраховик) і визначає їхні права й обов'язки. Договори перестраховування поділяють на дві основні групи: пропорційні і непропорційні. До пропорційних договорів належать квотні й ексцедентні, до непропорційних — договори збитковості.

Договір страхування
письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку виплатити страхову суму або відшкодувати завданий збиток у межах страхової суми страхувальнику чи іншій особі, визначеній страхувальником, або на користь якої укладено договір страхування (надати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені терміни та виконувати інші умови договору.

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР СТРАХОВИКІВ (ПЕРЕСТРАХОВИКІВ) УКРАЇНИ
Система обліку, збору, нагромадження та вилучення з Реєстру даних, що стосуються ліцензування страхової діяльності та нагляду за страховою діяльністю страховиків.

EE
EE

J
J

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ, ЯКІ СПРИЧИНИЛИ ВТРАТУ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ"
Визначає правову основу, економічний механізм та організаційну структуру загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих на виробництві. Є самостійним видом загальнообов'язкового державного соціального страхування, за допомогою якого проводять соціальний захист, охорону життя та здоров'я громадян у процесі їхньої трудової діяльності.

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ"
Визначає правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО СТРАХУВАННЯ"
Регулює відносини у сфері страхування і спрямований на утворення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування.

ЗАЯВНИК
Особа, яка в письмовій або усній формі висловлює намір придбати страховий поліс.

Збиток
майнові втрати страхувальника, викликані пошкодженням чи знищенням майна (його частин) в результаті ДТП, пожежі, стихійних явищ, інших передбачених договором страхування причин

Збиток по додатковому обладнанню
розкрадання, пошкодження, знищення в результаті ДТП, пожежі, вибуху, стихійних явищ, а також в результаті протиправних дій третіх осіб додаткового устаткування застрахованого майна.

Збитковість страхової суми
показник діяльності страховика, що характеризує відношення страхового відшкодування до страхової суми всіх застрахованих об'єктів у розрізі ризикових видів страхування. Його визначають у відсотках, він показує ймовірність збитку і зіставлення фактичного і тарифного рівнів, використовується для оцінювання ризиків.

"ЗЕЛЕНА КАРТКА" (GREEN CARD)
Система міжнародних договорів і однойменних страхових свідоцтв про страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Заснована в 1949 р.

Имущественное страхование (property insurance)
Сфера страхования, объектом страхования в которой выступает имущество различных видов. Его экономическое назначение — возмещение ущерба при наступлении страхового случая.

Іррейта
надпис на страховому документі, що засвідчує виправлення незначної помилки (описки), допущеної під час його оформлення.

II
II

КАСКО
Страхование КАСКО, объектами которого являются грузовые, легковые, специальные автомобили, мотоциклы и некоторые другие транспортные средства, которые принадлежат юридическим или физическим лицам. Страхование осуществляется по тарифам, составленным с учетом типа транспортного средства, его возраста, стоимости, характера использования, условий хранения. В этом виде страхования во внимание также принимаются стаж водителя, случаи участия в ДТП, длительность страхования и некоторые другие факторы. Главными рисками являются повреждение, уничтожение, угон транспортного средства. Не включает в себя страхование пассажиров, перевезенного имущества, экипажа и ответственности перед третьими лицами.

Квота у страхуванні
1. Частка участі страховика в загальній страховій сумі у разі страхування об'єкта на умовах співстрахування
2. Частка кожного з учасників у договорі перестрахування.

КЛАУЗУЛА
Застереження, які вносять у договір страхування.

КОМУТАЦІЙНІ ЧИСЛА
Показники, застосовувані в актуарних розрахунках для спрощення обрахунків розміру тарифних ставок і резерву внесків зі страхування життя.

КОНВЕРСІЯ
Переведення поліса з одного виду страхування життя в інший.

ЛІГА СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙУКРАЇНИ
Некомерційне об'єднання страховиків з метою обстоювання їхніх інтересів у владних структурах, сприяння розвитку страхового законодавства, підвищення кваліфікації персоналу та інформаційного забезпечення страхових компаній, налагодження контактів з відповідними об'єднаннями (асоціаціями) інших держав.

Майнове страхування
галузь страхування, в якій об'єктом страхування є майно, яке належить юридичним або фізичним особам.

Медичне страхуванн
вид особистого страхування на випадок втрати здоров'я від хвороби або внаслідок нещасного випадку. Застосовується з метою мобілізації та ефективного використання коштів на покриття витрат на медичне обслуговування страхувальників.

Міжнародні договори
якщо міжнародним договором України визначено інші правила, ніж ті, що передбачено Законом України "Про страхування", то на території України застосовують правила міжнародного договору.

Надзвичайні ситуації
стихійні лиха, аварії і катаклізми, що спричиняють великомасштабні збитки, загибель людей. Характеризуються непередбачуваністю.

Наслідки втрати страхувальником-громадянином дієздатності
у випадку визнання судом страхувальника-громадянина недієздатним його права й обов'язки за договором страхування переходять до його опікуна, а дія договору страхування цивільної відповідальності припиняється з часу втрати ним дієздатності. У разі визнання судом страхувальника-громадянина обмежено дієздатним, він здійснює свої правам обов'язки страхувальника за договором страхування лише за згодою піклувальника.

Наслідки втрати страхувальником прав юридичної особи
якщо в період дії договору страхування страхувальних втрачає права юридичної особи внаслідок реорганізації, то права й обов'язки, що випливають з договору страхування, переходять до правонаступника страхувальника за згодою страховика.

Натуральне страхування
норма страхування, при якій страхові платежі і виплати проводять у натурі.

Об'єкт страхування
в особистому страхуванні - життя, здоров'я та працездатність. У майновому страхуванні — матеріальні цінності, які можна застрахувати. У страхуванні відповідальності — відповідальність за майнові інтереси третіх осіб, які може порушувати страхувальник.

ОБ'ЄКТИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Об'єктом загальнообов'язкового державного соціального страхування є страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її сім'ї, іншої особи) виникає право на отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Перестраховик
страхове товариство, яке приймає ризики у перестраховування.

Перестрахувальник
страховик, що прийняв на страхування ризик і передав його частково у перестраховування іншій страховій компанії.

Перестрахування
страхування одним страховиком (цеден-том, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником в іншого страховика (перестраховика).

Портфель відповідальності
сукупна відповідальність страховика або перестраховика за всіма чинними полісами.

Принципи страхування від нещасного випадку
основними принципами страхування від нещасного випадку є:
— паритетність держави, представників застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;
— своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
— обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які
інших підставах, передбачених законодавством про працю, а також добровільність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та громадян-суб'єк-тів підприємницької діяльності;
— надання державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав;
— обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;
— формування та витрачання страхових коштів на солідарній основі;
— диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і стану безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захворюваності на кожному підприємстві;
— економічна зацікавленість суб'єктів страхування в поліпшенні умов і безпеки праці;
— цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.

ПУЛ
організація страховиків або перестраховиків, яка приймає особливі види ризиків.

Регрес
право страховика на висунення в межах фактично сплаченої страхувальникові суми відшкодування збитку/претензії до третьої сторони, яка винна у страховому випадку з метою отримання від неї компенсації за нанесену шкоду.

Резерви страхові
система фондів страховика, утворюваних залежно від видів страхування з метою забезпечення гарантії майбутніх страхових відшкодувань і виплат страхових сум.

Розгляд спорів
спори, пов'язані зі страхуванням, вирішують у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Співстрахування
об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування та за згодою страхувальника кількома страховиками (співстрахування). У договорі повинні міститись умови, що визначають права й обов'язки кожного страховика. Якщо є відповідна угода між співстраховиками і страхувальником, то один із співстраховиків може представляти всіх інших у взаємовідносинах зі страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним лише у розмірі своєї частки.

Страхова компанія
історично визначена суспільна форма функціонування страхового фонду, є відособленою економічною структурою, яка укладає договори страхування та здійснює їхнє обслуговування. Економічна відособленість страхової компанії виявляється у повному відособленні її ресурсів, їх повному самостійному обороті. Економічно відособлені страхові компанії будують свої відносини з іншими страховиками на основі перестраховування і співстрахування.

Страхова медицина
форма медичного обслуговування, яка передбачає фінансування витрат на лікування, профілактику і догляд зі спеціальних страхових фондів, які формуються за рахунок бюджетних асигнувань, внесків підприємств і громадян.

Страхова претензія
вимога, яку висуває страхувальник страховику у зв'язку з настанням страхового випадку, який трапився внаслідок випадковостей і небезпек, закладених в умовах страхування.

Страхова сума
грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку, а також сума, яку виплачують за особистим страхуванням. Виплачують страхові суми за договорами особистого страхування незалежно від суми, яку має отримати одержувач за державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як відшкодування збитків. При страхуванні майна страхову суму визначають у межах вартості майна за цінами і тарифами, які діють на момент укладання договору, якщо інше не обумовлено договором страхування або умовами обов'язкового страхування.

Страховий акт
документ, що складається при настанні страхового випадку, який є основою для виплати страхового відшкодування.

Страхування
вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

Страховий ризик
певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок
подія, передбачувана договором страхування або законодавством, яка відбулася, і з настанням якої виникає обов'язок страховика виплатити страхову суму (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.

Страхове відшкодування
грошова сума, яку виплачує страховик за умовами майнового страхування і страхування відповідальності у разі настання страхового випадку. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування. У разі, коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого об'єкта, страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події збитків, якщо інше не передбачено умовами страхування.

Страховий платіх
(страховий внесок, страхова премія). Плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховикові згідно з договором страхування.

Страховий тариф
ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період страхування Страхові тарифи при добровільній формі страхування страховик обчислює актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначають у договорі страхування за згодою сторін. Актуарними розрахунками можуть займатися особи, які мають відповідну кваліфікацію згідно з вимогами, визначеними органом нагляду за страховою діяльністю, яка підтверджується відповідним свідоцтвом. Проводячи обов'язкове страхування, Кабінет Міністрів України визначає максимальні розміри страхових тарифів або методику їх розрахунків та мінімальні розміри страхових сум.

Страхові посередники
страховики можуть проводити страхову діяльність через страхових посередників (страхових агентів і страхових брокерів), діяльність страхових брокерів на користь іноземних страховиків на території України не допускається, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Страхові агенти
громадяни або юридичні особи, які діють від імені та за дорученням страховика і виконують частину його страхової діяльності (укладання договорів страхування, одержання страхових платежів, виконання робіт, пов'язаних з виплатами страхових сум і страхового відшкодування). Страхові агенти б представниками страховика і діють у його інтересах за комісійну винагороду на підставі договору зі страховиком.

Страхові брокери
громадяни або юридичні особи, які зареєстровані у визначеному порядку як суб'єкти підприємницької діяльності та провадять посередницьку діяльність на страховому ринку від свого імені на підставі доручень страхувальника або страховика.

Страхові резерви
страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестраховування). Страхові резерви в обсягах, що не перевищують технічних резервів, утворюються у тих валютах, в яких страховики несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями.

Таємниця страхування
сукупність даних про страхувальника, застраховану особу і вигодонабувача; про стан їхнього здоров'я, а також про майновий стан цих осіб, які отримав страховик у результаті своєї професійної діяльності і які не підлягають розголошенню.

Тарифна ставка
ціна страхового ризику.

Тантьема (profit commission)
Комиссия по полученной прибыли, которую перестраховщик ежегодно выплачивает цеденту по результатам прохождения договоров перестрахования. Предостережение о тантьеме является формой поощрения перестраховщиком цедента за предоставленное участие в договорах перестрахования и осторожное ведение дела.

Убыток от общей аварии (general average loss)
Вред, причиненный застрахованному интересу вследствие общей аварии.

Форми страхування
страхування може бути добровільним або обов'язковим. Добровільне страхування проводять на підставі договору між страхувальником і страховиком. Загальні умови і порядок проведення добровільного страхування визначаються правилами страхування, які визначає страховик самостійно відповідно до вимог Закону України "Про страхування". Конкретні умови страхування обумовлюють під час укладення договору страхування. Добровільне страхування у конкретного страховика не може бути обов'язковою передумовою під час реалізації інших правовідносин. Обов'язкове страхування визначають закони України шляхом внесення змін до Закону України "Про страхування". Форми типового договору, порядок проведення й особливі умови ліцензування обов'язкового страхування визначає Кабінет Міністрів України.

Франшиза
частина збитків, які страхових не відшкодовує згідно з договором страхування. Власну участь страхувальника у покритті збитку виражають через франшизу, передбачену умовами договору страхування. Франшизу можна визначити в абсолютних або відносних величинах до страхової суми. Можлива також франшиза, виражена у відсотках до збитку. Виділяють умовну (інтегральну) і безумовну (ексцедентну) франшизу.

Хеджування
страхування ціни та прибутку у ф'ючерсних угодах.

Цедент (перестрахувальник)
страховик, що передає за плату частину прийнятого за договором зі страхувальником ризику на перестрахування іншому страховикові або професійному перестраховикові.

Цесія
процес передання застрахованого ризику в перестрахування.

Цесіонер
особа, якій передають право власності. У страхуванні цесіонер — страхова компанія, яка приймає ризик у перестрахування.

Чрезвычайная ситуация (extraordinary event)
Обстоятельства, которые сложились на определенной территории вследствие стихийного бедствия, катастрофы, аварии или другой беды, что обусловило человеческие жертвы, вред окружающей среде, нарушение нормальных условий жизни и деятельности.

Шедула
розділ полісу страхування повітряних суден, який містить інформацію про учасників договору страхування, вигодонабувачів, експлуатантів, повітряні судна й екіпажі, які приймають на страхування, страхові суми, франшйзи, терміни страхування тощо.

Шомаж
страхування втрати прибутку та інших фінансових втрат, зумовлених призупиненням виробництва внаслідок настання страхового випадку.

SH2
SH2

Эксцедент (surplus)
Остаток страховой суммы, который создается сверх собственного содержания страховщика или перестраховщика и полностью поступает в перестрахование.

Юридические затраты (leagal expenses)
Затраты, которые осуществляет владелец груза по согласию страховщика в связи с юридическими действиями против перевозчика по поводу взыскания с него убытка. Такие затраты подлежат возмещению страховщиком.

IA
IA